כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מילון מונחים קופות גמל

מילון מונחים קופות גמל
 • אחוזי הפרשה
  הם שיעור הפיצויים והתגמולים שיועברו ע"י העצמאי, השכיר או המעסיק לקופות השונות, בהן יבוטח העצמאי או השכיר.   
 • דמי ניהול

  הם אחוז מסוים המשולם לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות או את קופת הגמל, עבור ניהול הכספים. דמי הניהול אינם יכולים לעלות על-2% והם ישולמו מהפרמיה, בשלב ההפקדה, או מהצבירה עצמה

 • חברה מנהלת

  הנה חברה רשומה, שעיסוקה ניהול קופות גמל ואושרה ככזאת על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, בהתאם לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסים.

 • ניכוי

  הוא הטבת מס המקטינה את סכום הכנסת העובד שחייבת במס. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד. סעיף 47 לפקודת מס ההכנסה קובע כי העובד רשאי להפחית מההכנסה החייבת במס חלק מסכום ההפקדה לקופה ולא לשלם עבורו. סכומים עבורם המעביד לא מפקיד לקופת הגמל של העובד, כגון הטבות למיניהן - הוצאות רכב וכדומה-יכול העובד להפקיד עצמאית בקופה לתגמולים או לקצבה ולקבל עבורם את ניכוי המס, עד ל-5% מן ההכנסה עבורה לא הפקיד המעביד.

 • ניכוי מוגדל

  הנו הטבת מס אשר שכיר או עצמאי שבתחילת שנת המס מלאו לו חמישים, זכאי לה (להגדלת הניכוי) בשיעור של-50%. זאת בתנאי שסכום ההפקדה לא עלה על התקרה המוכרת על ידי מס הכנסה לניכוי.

 • עמית

   בקופת גמל הוא מי שעל שמו רשומים הכספים ברישומי הקופה. ישנם מספר סוגי עמיתים בקופות הגמל:

  • עמית מעסיק.
  • עמית שכיר.
  • עמית עצמאי
 • עמית מעסיק

  הנו מעביד המשלם כספים בגין עובדיו,לקופת הגמל.

 • עמית עצמאי
  הוא עמית בקופת גמל המעביר באופן עצמאי כספים לקופה, ללא תלות במעסיקו. עמית עצמאי יכול להיות גם עובד מועסק המפריש עצמאית לקופת הגמל, שלא במקביל למעסיקו
 • עמית שכיר

  הוא עמית בקופת הגמל המפריש לקופה, בגין פיצויים או תגמולים, כספים במקביל למעבידו.

 • קופת גמל

  הינן מכשיר חיסכון לטווח ארוך או בינוני שנהנה מהטבות מסוי המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964. באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים למטרות שונות, לרבות לצרכים פנסיוניים של העמיתים. 

  קופת גמל  מוקמת על ידי אישור הממונה על שוק ההון במשרד האוצר ותתנהל בהתאם להנחיותיו
 • קצבה מוכרת

  חלק מהסכומים המופקדים לקופה חבים במס בשלב ההפקדה. הקצבה הנוצרת מהפקדות אלה הנה "קצבה מוכרת" עליה ינתן, בעת המשיכה, פטור חלקי ממס.

 • קצבה מזכה

  עם הגעת העובד לגיל הפרישה הוא זכאי לקצבה הפטורה ממס, עד תקרה של-35% ותחת הגבלות ותנאים המוגדרים מראש. למשל שהעובד לא השתמש בפטור מלא על מענקי פרישה.

 • קרן השתלמות

  היא קופת גמל המיועדת עבור תשלום דמי השתלמות לשכירים, עצמאיים, חברי קיבוץ או מושב שיתופי

 • תקרת ההכנסה המזכה

  היא סך ההכנסה השנתית המצטברת שבעבורה ניתן לקבל הטבות ממס הכנסה. תקרת ההכנסה המזכה משתנה ומתעדכנת כל שנה על ידי נציבות מס ההכנסה.

 • זיכוי (הטבת מס)

  בעוד ניכוי יקטין עבורינו את הסכום החייב במס, זיכוי הנה הפחתה בסך תשלום המס עצמו. שווי ההטבה אינו תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד. הזיכוי עבור קופת הגמל הנו סכום ידוע מראש, שיקבע בהתאם לגובה ההפקדה וסך התקרות שיקבע מס ההכנסה. סעיף 45 לפקודת מס ההכנסה קובע כי העובד יוכל לקבל החזר עבור אחוז מסוים מהסכומים שהופקדו לקופה. גובה הזיכוי שיתקבל עבור ההפקדות תלוי במטרתן, למטרת תגמולים יהיה גובה ההחזר-לדוגמא-25%, למטרת קצבה ישתנה גובה ההחזר ל-35% מגובה ההפקדה.