צרו קשר
חייגו עכשיו
03-6979400
פנו אלינו בדוא”ל:
info@expert-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

קופה מרכזית לפיצויים


קופה מרכזית לפיצויים היא אמצעי המשמש את המעסיק לצבור כספי פיצויים לצורך תשלום פיצויי פיטורין לעובדיו. העמית בקופה זו הוא המעביד בלבד ועל כן כלל הכספים שנצברים בקופה, לרבות הרווחים, הם על שם המעסיק ובבעלותו. על פי הקבוע בסעיף 17(5) לפקודה, ההפקדות מוכרות כהוצאה מוכרת לצורכי מס כבר במועד ההפקדה בקופה, במגבלות התקרות שבחוק, אף על פי שכספים אלו טרם שולמו בפועל כפיצויים לעובדים. רווחי הקופה עצמה פטורים ממס, לכן הסיכוי שרווחי הקופה יממנו חלק מעלויות המעסיק בגין פיצויים גדל.

קופות מרכזיות לפיצויים נשארו פתוחות להפקדות חדשות עד סוף שנת 2010, אך במספר סייגים. בשל החובה להפקיד לקופה אישית בלבד, נסגרה האפשרות להפקיד לקופה המרכזית לפיצויים עבור עובדים שהתחילו לעבוד אצל המעסיק לאחר 1.1.2008, כלומר, הקופה רלוונטית רק עבור עובדים שהיו מבוטחים עד דצמבר 2007 וכן עבור מעבידים שהיו עמיתים במועד זה (מעביד חדש אינו יכול להצטרף לקופה).

סעיף 3(ד) לפקודה מאפשר משיכת סכומים שנצברו בקופה על ידי המעביד, אולם ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים אשר מקורם בתשלומים אלה ייחשבו לחלק מהכנסתו החייבת של המעביד.

כאשר נצברו לזכות המעביד בקופה מרכזית לפיצויים סכומים העולים על הסכום שהיה על המעביד לשלם לעובדיו אילו פרשו כולם מעבודתם בתום שנת המס, כשהתחייבות זו מוגדלת בתוספת היוקר הראשונה ששולמה לאחר שנת המס ובתוספת של 10%, הסכום העודף (מעל 10%), לא יותר בניכוי אלא בשנת המס שלאחריה.

במקרה שבו המעביד מבצע תשלומים בלתי סדירים ותשלומי פיגורים, תשלומים אלה יותרו בניכוי במשך שלוש שנים, או על פי שיעור של 20% מסכום היעודה (הסכום שנצבר בקופה), לפי הגבוה